Претрага
Close this search box.

Opšti uslovi putovanja

1. SADRŽAJ ARANŽMANA

Organizator Vašeg putovanja je “PREVOZ VUKOVIĆ” KOZARSKA DUBICA. Organizator se obavezuje da će u potpunosti i na način kako je to opisano u programu sprovesti putovanje, ukoliko ga u tome ne spriječi izvanredna situacija (rat, nemiri, štrajkovi, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode)…

2. PRIJAVA I PLAĆANJE

a) prilikom prijave uplaćuje se iznos 30% od ukupne vrijednosti putovanja, dok ostatak od 70% mora biti uplaćen najkasnije 15 dana prije polaska,

b) prilikom rezervacije na upit ili pod opcijom uplaćuje se akontacija u visini 20,00 KM /konvertibilnih maraka/. Putnik prilikom prijave potpisuje ugovor s naznakom: Upoznat sam sa opštim uslovima putovanja i programom putovanja, te ih u potpunosti prihvatam. Na taj način svi dijelovi uslova putovanja dobijaju formu ugovora, koji svojim klauzulama obavezuje i putnika i organizatora.

3. CIJENA ARANŽMANA

Cijene za sve aranžmane su izražene u konvertibilnim markama /KM/. U ugovoru o turističkom paket-aranžmanu cijena aranžmana se ne može mijenjati, osim ukoliko je to u ugovoru izričito predviđeno, i ako ugovor sadrži podatke za izračunavanje nove cijene.
Naknadna promjena obračuna cijene aranžmana može se utvrditi u slučaju:

a) promjene troškova prevoza za više od 5% od ugovorene cijene, a koja je prouzrokovana promjenom cijena nafte i derivata nafte (gorivo),

b) promjene takse za određene usluge, kao što su: pristajanje na lukama i aerodromima, peljarenje i putničke takse na aerodromima i

v) uticaja promjene deviznog kursa, ako ta promjena utiče na povećanje cijene aranžmana više od 5%

Agencija je obavezna da informiše potrošača o povećanju cijene kada sazna za okolnosti iz stava 2. ovog člana. Ako agencija zahtijeva povećanje cijene, potrošač ima pravo da odustane od ugovora o turističkom paket-aranžmanu pod uslovom da to odmah saopšti agenciji. Ugovorena cijena ne smije se povećati ni u kojem slučaju u periodu od 20 radnih dana prije ugovorenog datuma polaska na putovanje.

4. PRAVO AGENCIJE NA NAKNADU UČINJENIH TROŠKOVA

Potrošač može potpuno ili djelimično odustati od ugovora o turističkom paket-aranžmanu u bilo koje vrijeme prije polaska na putovanje.Ako potrošač odustane od ugovora o turističkom paket-aranžmanu, agencija gubi pravo na naplatu ugovorene cijene. Ako potrošač prije počinjanja putovanja odustane od ugovora o turističkom paket-aranžmanu u primjerenom roku koji se određuje s obzirom na vrstu putovanja u opštim uslovima putovanja agencije, agencija ima pravo na naknadu administrativnih troškova, koji ne mogu biti veći od 5% od vrijednosti aranžmana.U slučaju neblagovremenog odustajanja od ugovora o turističkom paket-aranžmanu, agencija može od potrošača zahtijevati naknadu u određenom procentu od ugovorene cijene, a procenat se utvrđuje srazmjerno periodu preostalom do počinjanja putovanja i koji mora biti ekonomski opravdan. Ako potrošač odustane od ugovora o turističkom paket-aranžmanu zbog okolnosti koje nije mogao izbjeći ili otkloniti i koje bi da su postojale u vrijeme zaključenja ugovora o turističkom paketaranžmanu predstavljale opravdan razlog da ne zaključi ugovor, kao i u slučaju ako potrošač obezbijedi odgovarajuću zamjenu ili zamjenu pronađe agencija, agencija ima pravo isključivo na naknadu administrativnih troškova.

Ako prije ugovorenog dana počinjanja putovanja agencija utvrdi da je prinuđena da izmijeni pojedine bitne odredbe ugovora o turističkom paket-aranžmanu, kao što su cijena, destinacija, prevozno sredstvo, karakteristike ili kategorija prevoza, datum polaska, vrsta, lokacija, kategorija ili nivo udobnosti smještaja, obavezna je da izmjene bez odgađanja saopšti potrošaču, u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan potrošaču, da bi potrošač donio odluku u vezi sa izmjenom ugovora o turističkom paket-aranžmanu.
Ako je potrošač sredstvom komunikacije na daljinu rezervisao aranžman, agencija je obavezna da izmjene dostavi potrošaču sredstvom komunikacije na daljinu kojim je potrošač izvršio rezervaciju.

U slučaju da dodje do pomenutih izmjena potrošač ima pravo da:

a) prihvati zamjenu ugovorenog putovanja drugim putovanjem istog ili boljeg kvaliteta bez obaveze potrošača da plati razliku u cijeni,

b) prihvati zamjenu ugovorenog putovanja drugim putovanjem slabijeg kvaliteta i naknadu za razliku u cijeni i

v) zahtijeva vraćanje uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom paket-aranžmanu.

Potrošač je obavezan da bez odgađanja obavijesti agenciju o svojoj odluci u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa ili sredstvom komunikacije na daljinu kojim je izvršio rezervaciju.

U slučaju raskida ugovora o turističkom paket-aranžmanu prije polaska na putovanje, agencija je obavezna da potrošaču refundira kaparu koju je uplatio i to u roku od 30 dana od dana prijema pisanog obavještenja potrošača .
Agencija ne može zahtijevati od potrošača da plati naknadu štete u slučaju raskida ugovora o turističkom paket-aranžmanu prije polaska na putovanje, a potrošač ima i pravo da zahtijeva da mu se isplati kamata na njegovu uplaćenu kaparu po stopi koju obračunava komercijalna banka na tromjesečne depozite i to za period od dana uplate kapare do dana otkazivanja ugovora.

Ako za vrijeme izvršenja ugovora o turističkom paket-aranžmanu dođe do izmjena u aranžmanu, a potrošač se odluči da raskine ugovor o turističkom paket-aranžmanu, u tom slučaju, potrošač snosi samo realne troškove izvršenih usluga agencije do trenutka odustajanja od aranžmana, U svakom slučaju, bez obzira na vrstu odluke koju donese, potrošač ima pravo da traži naknadu štete.

O svakom propustu u vezi sa izvršenjem ugovora o turističkom paket-aranžmanu koji primijeti na licu mjesta, potrošač je obavezan da obavijesti pružaoca odgovarajućih usluga i organizatora u pisanoj formi ili na bilo koji drugi odgovarajući način, što je prije moguće.

5. PRAVO KORISNIKA TURISTIČKE USLUGE NA NAKNADU UČINJENIH TROŠKOVA U SLUČAJU ZAMJENE POTROŠAČA

Prije nego što počne putovanje, potrošač može prenijeti svoj aranžman na drugog potrošača koji ispunjava sve uslove za putovanje, s tim da je obavezan da o tome u primjerenom roku obavijesti agenciju. Drugi potrošač koji preuzima aranžman i njegov prethodnik solidarno su odgovorni agenciji za plaćanje cijene i troškova prenošenja ugovornih obaveza. U slučaju da dodje do zamjene potrošača, agencija može zahtijevati naknadu samo troškova koji nastanu zamjenom potrošača.

6. ODGOVORNOST AGENCIJE KADA IZVRŠENJE USLUGA POVJERI TREĆIM LICIMA

Ako agencija ili treće lice koje je u ime agencije trebalo da izvrši obavezu iz ugovora o turističkom paket aranžmanu, ne ispuni, odnosno djelimično ispuni obavezu iz ugovora ili ako kasni sa njenim ispunjenjem, potrošač može da zahtijeva naknadu štete, uključujući nematerijalnu štetu. Ako dodje do neispunjenja,odnosno djelimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, potrošač je dužan da podnese agenciji zahtjev za naknadu štete iz razloga što treće lice koje je u ime agencije trebalo da izvrši obavezu iz ugovora o turističkom paket-aranžmanu, ne ispuni, odnosno djelimično ispuni obavezu iz ugovora ili ako zakasni sa njenim ispunjenjem, agencija je ovlašćena da od trećeg lica zahtijeva naknadu uplaćenog iznosa.
Agencija se oslobađa odgovornosti ako dokaže da je neispunjenje, dejlimično ispunjenje ili kašnjenje sa ispunjenjem posljedica potrošačevog namjernog ili krajnje nepažljivog postupanja.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Objekti u ponudi označeni su u skladu sa službenom kategorizacijom važećom u vrijeme izrade cjenovnika, uz mogućnost odstupanja za pola zvjezdice gore ili dolje, vezano na subjektivno mišljenje naših gostiju iz prethodnih godina. Ishrana, smještaj i ostale usluge su pod nadzorom lokalnih turističkih organizacija. Standardi turističkih ponuda razlikuju se od mjesta do mjesta i nisu međusobno usporedivi. Organizator ne preuzima odgovornost za pismene i usmene reklamacije, koje nisu u skladu sa opisom usluge prema programu.

8. PROMJENA ARANŽMANA

Organizator programa ima pravo promijeniti dijelove putovanja, ukoliko su one uzrokovane okolnostima koje nisu bile predvidive i nisu se mogle izbjeći. Organizator ima pravo promijeniti smještaj i prije i na samom putovanju, ali samo hotelom iste ili više kategorije i to o vlastitom trošku. Avionski prevoznik ima pravo promijeniti vrijeme odlaska ili povratka, ali putnik mora o tome biti na vrijeme obavješten.

9. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ ARANŽMANA

Agencija je obavezna da potrošaču nadonadi troškove nastale raskidom ugovora o turističkom paketaranžmanu, osim u slučaju:

a) raskida ugovora o turističkom paket-aranžmanu zbog nedovoljnog broja prijavljenih putnika, ako je prije zaključenja ugovora obavijestila potrošača da je izvršenje putovanja uslovljeno brojem prijavljenih putnika i da rok za obavještavanje potrošača o raskidu ne može biti kraći od pet dana od dana počinjanja putovanja i

b) prestanka ugovora o turističkom paket-aranžmanu zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, pri čemu se veliki broj prijavljenih putnika ne smatra kao nemogućnost ispunjenja.

Organizator aranžmana ima pravo djelomično ili u potpunosti otkazati aranžman, ukoliko prije dolaska ili za trajanja dođe do nepredvidive i neizbježne situacije. Organizator, također, može otkazati aranžman u slučaju premalog broja prijavljenih putnika:

– za aranžmane sa najmom aviona (čarter) potrebno je popuniti 80% sjedišta,
– za aranžmane autobusom potrebno je popuniti 45 sjedišta,
– za aranžmane na redovnim linijama (IT) potrebno je 15 putnika.

Organizator je o tome dužan obavijestiti putnike najkasnije 5 dana prije planiranog putovanja. U tom slučaju organizator ne priznaje nikakve troškove kao nadoknadu štete, već isplaćuje putnicima uplaćeni iznos. Agencija je obavezna da preduzme sve neophodne mjere u slučaju raskida ugovora o turističkom paketaranžmanu, a posebno u vezi sa povratkom potrošača ako je povratna karta bila ugovorena i dužna je da snosi sve ostale troškove nastale iz raskida ugovora.

10. JEMSTVO ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Odgovornost iz djelatnosti za turističko posredovanje za štete prema trećim licima do 20.000,00 KM po štetnom događaju radi :

а) nаknаde troškovа u iznosu plаćene cijene putovаnjа ukoliko u slučаju insolventnosti ili stečаjа аgencije ne dođe do reаlizаcije ugovorenih uslugа,

b) nаknаde troškovа koji su nаstаli zbog plаtne nemogućnosti ili stečаjа аgencije zа povrаtаk korisnikа turističke usluge u mjesto polаskа i

v) nаknаde štete kojа nаstаne korisniku turističke usluge neispunjenjem, djelimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obаvezа orgаnizаtorа putovаnjа koje su određene opštim uslovimа putovаnjа i progrаmom putovаnjа

11. OTKAZ PUTOVANJA

Ukoliko putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismenim putem. Datum pismenog otkaza je osnov za obračun troškova storna i to:

– za otkaz do 31 i više dana dana prije početka putovanja organizator zadržava najmanje 15% ukupne vrijednosti aranžmana (ne manje od 50,00 KM po putniku)
– za otkaz od 29 do 22 dana prije početka putovanja organizator zadržava 20% ukupne vrijednosti aranžmana,
– za otkaz od 21 do 15 dana prije početka putovanja organizator zadržava 25% ukupne vrijednosti aranžmana,
– za otkaz od 14 do 8 dana prije početka putovanja organizator zadržava 40% ukupne vrijednosti aranžmana,
– za otkaz od 7 do 2 dana prije početka putovanja organizator zadržava 80% ukupne vrijednosti aranžmana,
– ukoliko putnik otkaže putovanje 1 dan prije polaska i na sam dan polaska, organizator zadržava cjelokupni iznos, 100% vrijednosti aranžmana.

Za otkaz potvrđene rezervacije na upit ili pod opcijom, organizator će zaračunati otkazne troškove u iznosu uplaćene akontacije (prema tački PRIJAVA I PLAĆANJE).
Za svaku promjenu već potvrđene rezervacije, ako je ta uopšte moguća, kada je putnik našao odgovarajuću zamjenu ili zamjenu našla agencija, organizator tereti putnika za 10,00 KM po prijavi.

Svaka promjena termina putovanja unutar mjesec dana prije polaska, više se ne smatra promjenom, već odjavom za koju je važeća gore navedena tabela otkaznih troškova.
U slučaju da putnik mora zbog nepredviđenih okolnosti i koje bi da su postojale u vrijeme zaključenja ugovora predstavljale opravdan razlog da ne zaključi ugovor (elementarne nepogode, vojna vježba, rat, bolest, smrt), otkazati putovanje, putnik ima mogućnost da u Agenciji uplati premiju za osiguranje od otkaza putovanja, zbog nepredvidivih okolnosti.

12. OBAVEZE ORGANIZATORA

Organizator je dužan brinuti, kako o kvalitetnom izvršenju usluga, tako i pri izboru davalaca usluga, te zastupati prava i interese putnika u skladu sa turističkim uzansama. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog eventualnog, u cijelosti ili djelimičnog neizvršenja usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena ili neizvršenja usluga prouzrokovanih višom silom (tačka SADRŽAJ ARANŽMANA), ili kašnjenja prevoznih sredstava za koje prevoznik ne odgovara prema pozitivnim zakonskim propisima i međunarodnim konvencijama. Ukoliko se izvršenje usluga povjeri trećim licima, tada u potpunosti važe Opšti uslovi putovanja touroperatora.

13. OBAVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan brinuti da on lično, njegovi dokumenti i prtljaga, ispunjavaju uslove predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje države, kao i zemlje u koju putuje; pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima (kod velikog broja hotela srednje i visoke kategorije propisana je odgovarajuća garderoba za ulazak u restoran npr. duge hlače), te sarađivati s predstavnikom organizatora i davaocima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obaveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu, a organizator otklanja svaku odgovornost za štetu koju bi u tom slučaju podnio putnik.

Putnik je dužan organizatoru kod prijave ostaviti tačne podatke (ime mora biti jednako imenu u pasošu) na osnovu kojih će organizator izvršiti rezervacije i najkasnije 7 dana prije odlaska obavjestiti naručioca o tačnom vremenu polaska i ostalim potrebnim podacima vezanim za putovanje. Neprimanje obavještenja se ne prihvata kao viša sila, a troškove koji bi zbog toga nastali putnik snosi sam.

14. PRTLJAGA

Putnik ima pravo na besplatan prevoz do 15 kg prtljage na čarter letovima i do 20 kg prtljage na redovnim avionskim letovima. Za prekoračenje ove težine putnik plaća odgovarajući iznos po dodatnom kilogramu. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na rizik putnika. Organizator ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu. Posebna prtljaga, kao što su bicikli, surf, golf oprema… se plaća dodatno po komadu i to najčešće pri odlasku na aerodromu. Prevoz te prtljage potrebno je najaviti već kod prijave, avio prevoznik zbog ograničenja kapaciteta svejedno uzima za pravo da prevoz prtljage odbije. Sve troškove, odnosno štetu, koja bi zbog toga mogla nastati, putnik snosi sam.

15. SOBE

Ukoliko kupac, prilikom rezervacije, nije doplatio sobe s nekim posebnim karakteristikama (pogled more, balkon, komfor, položaj-orijentacija, određeni sprat…), prihvatiće bilo koju službeno registrovanu sobu za izdavanje u dotičnom hotelu.
Raspodjela soba u potpunosti je u nadležnosti hotelijera. Organizator putovanja nema na to nikakvog uticaja, Vaše želje može proslijediti, ali Vam ne može garantovati da će biti ispunjene. Kod smještaja u jednokrevetnoj sobi, putnik mora uvažiti da ona obično ne odgovara standardu dvokrevetne sobe, da je uglavnom manja i ima slabiji položaj u hotelu.

Kod smještaja u trokrevetnoj sobi, putnik mora uvažiti da se često događa da zapravo dobije dvokrevetnu sobu s pomoćnim ležajem, pri čemu smještaj treće osobe ne odgovara standardu smještaja druge dvije osobe. Radi se, naime, o ležaju na rasklapanje koji po veličini i udobnosti, nije jednak uobičajenom ležaju i većinom je namjenjen djeci. Putnik mora, također, uvažiti da pomoćni ležaj donekle umanjuje kretanje po sobi. Prema međunarodnim običajima i hotelskim uzansama ulazak u sobe se vrši između 12 i 14 časova. Kod odlaska, sobu treba napustiti do 10 časova, jer je treba pripremiti za nove goste. Organizator putovanja potrudit će se da Vam do polaska autobusa ili do odlaska na aerodrom, bude na raspolaganju soba ili garderoba za prtljagu-

16. ZDRAVSTVENI PROPISI I ZAŠTITA

Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, za putovanje u pojedine zemlje, putnik je dužan cijepiti se. Cijepljenje je obavezno i kada takav propis nastupi i nakon zaključivanja ugovora o putovanju; to ne može biti razlogom raskida ugovora, ukoliko nije kontraindicirano putnikovu zdravlju. U tom slučaju, putnik je dužan priložiti ljekarsku potvrdu.

Putnik ima pravo na zdravstvenu zaštitu i usluge u zemlji i inostranstvu, u obimu i na način utvrđen propisima nadležne zdravstvene ustanove, te se je dužan upoznati sa istima prije odlaska na putovanje.

17. RJEŠAVANJE ŽALBI

Ako su usluge iz programa nekvalitetno ili nepotpuno izvršene, putnik može zahtijevati srazmjernu odštetu pismenom žalbom.

Svaki putnik – imalac ugovora o putovanju, zadržava pravo na reklamaciju zbog neodgovarajuće usluge.
Agencija i lokalni predstavnik agencije, dužni su da bez odgađanja:

a) odgovore na pritužbe potrošača za vrijeme trajanja putovanja i

b) otklone svako odstupanje od ugovora o turističkom paket-aranžmanu na koje potrošač ukaže.

U slučaju da odstupanje od ugovora o turističkom paket-aranžmanu na koje potrošač ukaže nije otklonjeno za vrijeme trajanja putovanja, potrošač ima pravo da zahtijeva srazmjerno umanjenje cijene. Ako odstupanje od ugovora o turističkom paket-aranžmanu na koje potrošač ukaže, a koje nije otklonjeno za vrijeme trajanja putovanja, predstavlja neizvršenje ili djelimično izvršenje ugovorne obaveze u pogledu njenog obima ili kvaliteta, potrošač može da zahtijeva od agencije povraćaj uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom paket-aranžmanu.

Potrošač ne može da zahtijeva umanjenje cijene ako nesavjesno propusti da ukaže na odstupanja između pruženih i ugovorenih usluga.

Agencija je obavezna da realizuje aranžman na način koji je ugovoren. U slučaju da aranžman nije realizovan u skladu sa ugovorom o turističkom paket-aranžmanu, potrošač može da zahtijeva od agencije otklanjanje nedostataka u primjerenom roku. Ako agencija u primjerenom roku ne otkloni nedostatke u realizaciji ugovora o turističkom paket-aranžmanu u skladu sa članom 96. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može da raskine ugovor.

Potrošač nije dužan da agenciji ostavi primjeren rok za otklanjanje nedostataka u realizaciji ugovora o turističkom paket-aranžmanu, ako:

a) pružanje druge odgovarajuće usluge nije moguće ili ako agencija izričito odbije da pruži drugu odgovarajuću uslugu i

b) nema interes za otklanjanje nedostataka u realizaciji ugovora.

Agencija snosi troškove povratka potrošača u mjesto polaska ili drugo mjesto o kojem se dogovori sa potrošačem i druge troškove koji nastanu zbog raskida ugovora o turističkom paket-aranžmanu.

18. NADLEŽNOST SUDA

U smislu prethodne tačke ovih uslova, kupac usluge iz dotičnog programa, ima pravo reklamacije kod organizatora putovanja. Ukoliko kupac nije zadovoljan odlukom organizatora, ima pravo tražiti zaštitu SUD-a. U tom slučaju, nadležan je SUD u mjestu poslovanja odgovornog organizatora putovanja.

TURISTIČKA AGENCIJA VUKOVIĆ

Turistička agencija Vuković posluje u sklopu firme Prevoz Vuković d.o.o. za prevoz, turizam i trgovinu LICENCA MTT : RS-AB-052-4403280170005 od 23.07.2011. godine

Dopaju ti se putovanja? Podeli ih sa prijateljima:

Daj nam predlog

Turistička agencija Vuković